ડિજિટલ ન્યુઝ એક ગુજરાતી ની શુભ શરૂઆત

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

એક ગુજરાતી : આજ રોજ 05/06/2023 ના રોજ EkGujarati.Com ની શરૂઆત કરવામાં આવી જે ડિજિટલ ન્યુઝ સાઇટ છે. જેમાં ગુજરાત ને લગતી વિવિધ ઉપયોગી સમાચાર જેમ કે ગુજરાત સમાચાર , ખેતીવાડી સમાચાર , સરકારી માહિતી , સરકારી નોકરી , સરકારી યોજના , વિષે માહિતી મૂકવામાં આવશે જે દરેક ને ઉપયોગી થઈ શકે.

ગુજરાત ના ડિજિટલ ના નવા યુગ ની શરૂઆત

આમ તો ગુજરાત માં વિવિધ ન્યુઝ સાઇટ ન્યુઝ ચેનલ ચાલે છે અને સારી માહિતી મળે છે પણ ગુજરાત સરકાર ની વિવિધ સહાય યોજના અને તેને લગતી માહિતી ઓછી મળે છે જેને એક ગુજરાતી સાઇટ દારા મેળવી શકાશે

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top