લાયકાત, વયમર્યાદા, જરૂરી દસ્તાવેજો, અરજી કેવી રીતે કરવી,

જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી જાહેર 2023

આ ભરતીમાં પુરુષ તથા મહિલા બંને અરજી કરી શકે છે.

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી જાહેર 2023

આ ભરતીમાં ઓછામાં ઓછી વયમર્યાદા 20 વર્ષ તથા વધુમાં વધુ વયમર્યાદા 40 વર્ષ છે.

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી જાહેર 2023

ગુજરાત હોમ ગાર્ડની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમારે ધોરણ 8 પાસ કરેલું હોવું જોઈએ

લાયકાત માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચી લેવી

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી જાહેર 2023

પસંદગી પ્રક્રિયા શારીરિક કસોટી, ઇન્ટરવ્યૂ

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી જાહેર 2023

ગુજરાત હોમ ગાર્ડ ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી? ઓફલાઈન

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી જાહેર 2023

સતાવાર વેબસાઈટ homeguards.gujarat.gov.in

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી જાહેર 2023

જરૂરી દસ્તાવેજો, અરજી ફોર્મ, અરજી કરવાનું સરનામું સંપૂર્ણ માહિતી માટે 

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી જાહેર 2023

નીચે લિંક પર ક્લિક કરો